Nature is An Inspiration

IMG_1463

Nature is an inspiration.

IMG_1424

La nature est une source d’inspiration.

IMG_1413

Thiên nhiên là nguồn cảm hứng.

IMG_1528

The passing of the seasons is the manifestation of change and the movement of time.

IMG_1529

Le passage des saisons est la manifestation du changement et le mouvement du temps.

IMG_1525

Sự biến chuyển của các mùa là biểu hiện của sự thay đổi và sự chuyển động của thời gian.

IMG_9157 - Version 2

Plum blossoms once bloomed and have now faded.

IMG_9183

Les fleurs de prune ont fleuri et ont maintenant disparu.

IMG_9338

Hoa mận đã nở rộ và bây giờ đã phai mờ.

IMG_9343

IMG_1729

The season of cherry blossoms has arrived.

IMG_1657

La saison des cerisiers en fleurs est arrivé.

IMG_1715

Mùa hoa anh đào đã đến.  桜の季節が到来ました。

IMG_1690

Appreciate this season of beauty because this time, too, will wither and fade.

IMG_1667

Profiter de cette saison de beauté pour ce temps, aussi, va se estomper et se faner.

IMG_1665

Hãy thưởng thức mùa đẹp này vì thời gian này cũng sẽ phai và héo dần.

IMG_1749

Do you think that something can be for always and for ever?

IMG_1481

Pensez-vous que quelque chose peut être pour toujours et pour toujours?

IMG_1714

Bạn nghĩ điều gì đó có thể được cho luôn luôn và mãi mãi?

IMG_1722

The Japanese poet Basho 芭蕉 once wrote: “さまざまのこと思ひ出す桜かな”

“cherry blossoms

evoke

many a remembrance”

IMG_1731

Le poète japonais Basho 芭蕉 a écrit: “さまざまのこと思ひ出す桜かな”

“cerisiers en fleurs

évoquent

pleins de souvenirs “

IMG_1702

Nhà thơ Nhật Bản Basho 芭蕉 đã từng viết: “さまざまのこと思ひ出す桜かな”

“hoa anh đào

gợi lên

nhiều tưỏng nhớ”

IMG_1709

But memories fade, too, with the passing of life, do they not?

IMG_1700

Mais les souvenirs se fânent, aussi, avec le passage de la vie, n’est ce pas?

IMG_1703

Nhưng ký ức cũng mờ dần, luôn, với sự ra đi của cuộc sống, có phải không?

IMG_1706

And so… everything passes. Live your great story today!

IMG_1705

Et ainsi … tout passe. Vivez votre grande histoire aujourd’hui!

IMG_1754

Và rồi … tất cả đều qua đi.  Hãy sống câu chuyện vỉ đại của bạn ngày hôm nay!

IMG_1446

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *