Evening Footsteps. Bước Chân Chiều

 

IMG_1038 Evening footsteps.

IMG_1083

IMG_1023

Bước chân chiều.

IMG_1091

 IMG_1101

Traces de soirée.

IMG_1028

IMG_1014

 夜の足音

IMG_1136

IMG_1072

IMG_1040

IMG_1064

 Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên đã có lần viết trước khi tự tử:

“Mỗi cuộc sống phải mua bằng nhục nhã,

Mỗi mặt trời phải trả giá một hoàng hôn.”

IMG_1019

IMG_1166

 The Vietnamese poet Nguyễn Tất Nhiên once wrote before committing suicide:

“Every life has to be bought with shame,

Every sunrise has to pay the price of a sunset.”

IMG_1098

IMG_1061

Le poète vietnamien Nguyễn Tất Nhiên a écrit avant de se suicider:

“Chaque vie doit être acheter avec la honte,

Chaque aurore doit payer le prix d’un crépuscule.”

IMG_1047

IMG_1149

Everything in life has a price.

Beauty, success, adoration, satisfaction, existence, all exact a cost.

Even a flower must wilt, and a petal must fall.  So, too, our human lives.

IMG_1188

IMG_1080

Tất cả trong cuộc sống đều có một giá phải trả.

Vẻ đẹp, sự thành công, sự tôn thờ, sự hài lòng, sự tồn tại, tất cả đều đòi hỏi phải được trả một giá.

Thậm chí bông hoa phải héo, và cánh hoa rơi phải. Và rồi, cuộc đời người cũng vậy.


IMG_1164

IMG_1155

Tout dans la vie a un prix.

La beauté, le succès, l’adoration, la satisfaction, l’existence, tous ont un coût.

Même une fleur doit se faner, et un pétale doit tomber. Ainsi la vie des êtres humains.

IMG_1212

IMG_1205

IMG_1154

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *